Z Wami i dla Was!

Najważniejsi są ludzie. Dla ich dobra i rozwoju chcę pracować razem z nimi.

Moje cele:

  •  Dalszy rozwój edukacji i oświatowych placówek powiatowych, w tym szkolnictwa zawodowego.
  •  Zmiana lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  •  Stworzenie nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
  •  Powołanie Rady Seniorów Powiatu Polickiego.
  •  Podejmowanie działań zmierzających do stałego zmniejszania się liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Inwestycje w edukację i sport:

  •  wszystkie placówki oświatowe Powiatu Polickiego wzbogaciły swoją bazę edukacyjną i wyposażenie, powstały nowe kierunki nauczania, sukcesem zakończyły się zmiany związane z wprowadzeniem reformy edukacji, ponad 9 mln złotych przeznaczyliśmy na remonty i inwestycje w pięciu placówkach powiatowych, 6,5 mln zł otrzymają placówki z funduszy unijnych na działania, których celem jest polepszenie warunków i podniesienie wyników nauczania,
  •  powstaje nowoczesne szkolnictwo zawodowe, dostosowane do lokalnego rynku pracy oraz potrzeb mieszkańców Powiatu, w tym niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie; realizowane będą projekty finansowane ze środków unijnych, dzięki którym powstaną nowoczesne pracownie dydaktyczne i zawodowe, uczniowie otrzymają wsparcie merytoryczne, a nauczyciele możliwości doskonalenia zawodowego- na ten cel pozyskaliśmy 8 mln zł,
  •  wprowadziliśmy system jednorazowego stypendium dla uczniów; w 2018 r., po raz trzeci uczniowie otrzymali jednorazowe stypendia w kategoriach: laureaci konkursów przedmiotowych, artystycznych, wolontariusze-społecznicy, osiągnięcia w innych konkursach; doceniane są osiągnięcia na poziomie powiatu, regionu, województwa, kraju i za granicą,
  •  stworzyliśmy lepszy system motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów placówek,
  •  w Powiecie Polickim powstał Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjny wspierający najmłodszych i ich rodziców,
  •  poszerzamy ofertę placówek oświatowych, umożliwiając korzystanie z programów krajowych (np. Bezpieczna +, gabinety profilaktyki szkolnej, Aktywna tablica) czy unijnych (realizowane są projekty polsko-niemieckie, wymiany i uroczystości w ramach współpracy z Powiatem Vorpommern-Greifswald ze środków PNWM, FWPN, Interreg IVA, międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus),
  •  rozliczyliśmy fundusze przyznane na największą inwestycję ostatnich lat - budowę hali sportowej w Zespole Szkół, dzięki czemu obiekt stał się tętniącym życiem miejscem rozgrywek sportowych (powróciły siatkarki Chemika Police) czy okolicznościowych imprez dla mieszkańców regionu.

Polityka społeczna:

  •  nasze działania na rzecz dziecka i rodziny zyskały uznanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie Samorząd Przyjazny Rodzinie - otrzymaliśmy w 2017r. główną nagrodę,
  •  podjęliśmy inicjatywy związane z promocją zdrowia, tj. cztery edycje Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki oraz dwie edycje Festynu Rodzinnego „Z Rodziną po Zdrowie”,
  •  w 2018 pozyskaliśmy środki na wyposażenie i funkcjonowanie Klubu Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych,
  •  wspieraliśmy finansowo zakup dla PUM tomografu komputerowego, budowę mieszkań chronionych i treningowych, budowę hospicjum stacjonarnego w Tanowie.

Stworzyliśmy politykę senioralną:

  •  aktywnie wspieramy organizacje zrzeszające seniorów i działające na ich rzecz,
  •  w 2016 r. stworzyliśmy ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Senior+ w Policach,
  •  pozyskaliśmy środki unijne (ok. 5 ml zł) na Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach, które dzięki współpracy gmin i powiatu wspierać będzie m.in. osoby starsze w ich codziennym funkcjonowaniu,
  •  podjęliśmy inicjatywy na rzecz upowszechniania integracji środowisk osób starszych - dwukrotnie zorganizowaliśmy obchody Dnia Seniora w Powiecie Polickim (2016r. - MOK - występy aktorów Teatru Polskiego, 2017r. - hala ZS - koncert Eleni);
  •  Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie wydzierżawiono organizacji pozarządowej na realizację polityki senioralnej Powiatu Polickiego,
  •  promujemy dialog międzypokoleniowy poprzez spotkania młodzieży z powiatowych placówek z seniorami oraz zainicjowanie cyklu pn. „Sztuka spotkań”, w ramach którego wydano pierwszy tomik pt. „Moje marzenia i poezja” autorstwa mieszkanki Polic - Pani Alicji Klinger-Mandziuk - z okładką, która jest dziełem uczennicy gimnazjum w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Weroniki Leśniewskiej;

Chcemy być bliżej ludzi:

  •  utworzyliśmy oddział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przecławiu, co znacznie ułatwiło dostęp do usług Poradni dla rodziców z terenu gmin Dobra, Kołbaskowo,
  •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmieniło lokalizację - z budynku Starostwa do budynku na ul. Szkolnej, co spowodowało lepszą dostępność usług oferowanych przez Centrum,
  •  zorganizowano stanowisko zewnętrzne Kancelarii Starostwa Powiatowego w celu polepszenia jakości obsługi klienta;
  •  podniesiono wynagrodzenia pracowników placówek prowadzonych przez Powiat Policki;
  •  polepszono warunki funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności;
  •  przygotowano remont I piętra w budynku Starostwa Powiatowego, aby w najbliższych latach połączyć w jednej siedzibie wszystkie wydziały.

 

Rozwinęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi:

  •  współfinansujemy projekty i przedsięwzięcia w różnych obszarach działalności NGO (pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój przedsiębiorczości, upowszechnianie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego) - w latach 2014-2018, w trybach konkursowym i pozakonkursowym, przekazano organizacjom około 730 tys. zł, wspierając około 400 różnych przedsięwzięć,
  •  10 sierpnia 2016 r. powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, w skład której weszło 5 przedstawicieli Rady Powiatu, 5 przedstawicieli Zarządu Powiatu i 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Polickiego,
  •  systematycznie rośnie liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Polickiego (z 243 w 2015r. do 290 w 2018r.),
  •  nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi została wyróżniona w 2016r. przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który przyznał Powiatowi Polickiemu tytuł Lidera Ekonomii Społecznej,
  •  podejmujemy inicjatywy związane z upowszechnianiem aktywności społecznej oraz społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację trzech edycji Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej wraz z towarzyszącym konkursem „Razem Możemy Więcej”,
  •  na potrzeby organizacji pozarządowych użyczono pomieszczenia w budynkach przy ul. Kresowej w Policach,
  •  realizujemy działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez konsultacje naszych działań z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i Młodzieżową Radą Regionu.

Mieszkańców Gminy Police uprzejmie proszę, o oddanie głosu na mnie. Mieszkańców gmin Kołbaskowo oraz Dobra Szczecińska uprzejmie proszę, by głosowali na kandydatów Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, ponieważ tylko z nimi będę miała szansę realizować mój program i inne przedsięwzięcia dla dobra Powiatu Polickiego.

Ja na tle flag